Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 1976) 
April 02: Bangalore, Karnataka Play
March 29: Bhubneshwar, Odisha Play