Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 1975) 
June 01: Dehradun, Uttarakhand Play
April 23: Panjail, Himachal Pradesh Play
Kolkata, West Bengal Play