Discourses by Rajmata Kulwant Kaur Ji (Year 2014)

Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2014)
January 27: Maharashtra, Mumbai -State-level Samagam -Guru Vandana Play
January 26: Maharashtra, Mumbai -State-level Samagam Play
January 19: Delhi, Ground No. 8, Near Nirankari Chowk Play
January 12: Delhi, Ground No. 8, Near Nirankari Chowk Play
January 05: Delhi, Ground No. 8, Near Nirankari Chowk Play
January 01: Delhi, Samagam Ground, Opp. Nirankari Sarover Play