Discourses by Rajmata Kulwant Kaur Ji (Year 2013)

 Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2013) 
December 22: Delhi, Samagam Ground, Opp. Nirankari Sarovar -Bhakti Parv Play
September 16: Delhi, Ram Lila Ground -Mahila Samagam Play
August 15: Delhi -Mukti Purv Samagam Play
April 24: Delhi -Manav Ekta Diwas Play
March 17: Lucknow, UP -State-level Samagam (Guru Vandana) Play
March 16: Lucknow, UP -State-level Samagam Play
March 03: Patna, Bihar -State-level Samagam Bihar-Jharkhand (Guru Vandana) Play
March 02: Patna, Bihar -State-level Samagam Bihar-Jharkhand Play
January 28: Mumbai, Maharashtra -State-level Samagam (Guru Vandana) Play