Discourses by Rajmata Kulwant Kaur Ji (Year 2011)

 Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2011) 
November 15: Delhi, 64th Nirankari Sant Samagam -Guru Vandana Programme Play
November 13: Delhi, 64th Nirankari Sant Samagam Play
October 02: Delhi, Samagam Ground Play
May 19: Delhi, Inderlok Play
April 24: Delhi -Manav Ekta Diwas Play
January 24: Maharashtra, Mumbai -Guru Vandana of 44th State-level Samagam Play
January 21: Maharashtra, Mumbai -First day of 44th State-level Samagam Play
January 09: Delhi, Samagam Ground -Bhakti Purv Play
January 01: Delhi, Samagam Ground -New Year Programme Play