Ek Nazar (Punjabi), November 2020: Nirankari Periodicals