Discourses by Satguru Mata Savinder Hardev Ji (Year 2018)

Discourses by Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj
(Year 2018)
July 17: Delhi Play
June 17: Delhi Play
May 06: Delhi Play
March 11: UP, Varanasi -Guru Vandana Play
March 11: UP, Varanasi -Second Day Samagam Play
March 11: UP, Varanasi -Sewa Dal Rally Play
March 10: UP, Varanasi -First Day Samagam Play
February 27, HR, Hissar Play
February 25: HR, Yamuna Nagar Play
February 07: MP Gwalior Play
February 06: MP, Guna Play
February 05: MP, Bhopal Play
February 02: MH, Nasik Play
January 30: MH, Mumbai -Guru Vandana Play
January 30: MH, Mumbai - Mass Marriages Play
January 29: MH, Mumbai -Third Day Samagam Play
January 28: MH, Mumbai -Second Day Samagam Play
January 28: MH, Mumbai -Sewa Dal Rally Play
January 27: MH, Mumbai - First Day Samagam Play
January 21: Delhi, Samagam Ground No. 8 Play
January 14: Haryana, Gannaur -Bhakti Purv Play
January 07: Delhi Play