Discourses by Satguru Mata Savinder Hardev Ji (Year 2016)

Discourses by Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj
(Year 2016)
December 04: Delhi, Samagam Ground No. 8 Play
November 27: Delhi, Samagam Ground No. 2 Play
November 21: Delhi -Third Day of 69th Annual Nirankari Sant Samagam Play
November 20: Delhi -Second Day of 69th Annual Nirankari Sant Samgam Play
November 20: Delhi -Sewa Dal Rally on 69th Annual Nirankari Sant Samagam Play
November 19: Delhi -First Day of 69th Annual Nirankari Sant Samagam Play
October 26: Faridabad, Haryana Play
August 15: Delhi -Mukti Purv Play
May 22: Delhi, Samagam Ground No. 8 Play