Punjab, Bhaskar (Hindi): Samarpan Diwas

Press Clipping: Bhaskar, Punjab, May 14, 2020