52nd State-level Nirankari Sant Samagam, MH, Mumbai: January 25-27, 2019

Third Part of Second Day

Mumbai, MH: January 26, 2019

Samagam Gate
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
Samagam Souvenir
Devotees pickup Nirankari Publications
Devotees pickup Nirankari Publications
Devotees pickup Nirankari Publications
Devotees pickup Nirankari Publications
Pavilion of Nirankari Publications
View of Piao
View of Piao
View of Piao
View of Piao
View of Piao
View of Piao
Satguru Mata Ji visits Chiropractic dispensary
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
A Chiropractic free dispensary for all
Homeopathic dispensary in the Samagam venue
Ahlopathic dispensary in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
Physiotherapy in the Samagam venue
A view of dispensary in the Samagam venue
A view of dispensary in the Samagam venue
A view of dispensary in the Samagam venue
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
 • Samagam Gate
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Satguru Mata Ji Releasing the Samagam Souvenir
 • Samagam Souvenir
 • Devotees pickup Nirankari Publications
 • Devotees pickup Nirankari Publications
 • Devotees pickup Nirankari Publications
 • Devotees pickup Nirankari Publications
 • Pavilion of Nirankari Publications
 • View of Piao
 • View of Piao
 • View of Piao
 • View of Piao
 • View of Piao
 • View of Piao
 • Satguru Mata Ji visits Chiropractic dispensary
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • A Chiropractic free dispensary for all
 • Homeopathic dispensary in the Samagam venue
 • Ahlopathic dispensary in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • Physiotherapy in the Samagam venue
 • A view of dispensary in the Samagam venue
 • A view of dispensary in the Samagam venue
 • A view of dispensary in the Samagam venue
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings