Photos, First Part of Second Day Maharashtra Samagam -2019

52nd State-level Nirankari Sant Samagam, MH, Mumbai: January 25-27, 2019

First Part of Second Day

Mumbai, MH: January 26, 2019

Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Preparation of Langar
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
Selfless service
View of Langar
View of Langar
View of Langar
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Langar for all
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
Preparation of langar in day-night
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
View of Kids Exhibition
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Preparation of Langar
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • Selfless service
 • View of Langar
 • View of Langar
 • View of Langar
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Langar for all
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • Preparation of langar in day-night
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition
 • View of Kids Exhibition