52nd State-level Nirankari Sant Samagam, MH, Mumbai: January 25-27, 2019

Fourth Part of First Day Samagam

Mumbai, MH: January 25, 2019

Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on the dais
Blessings from the dais
Blessings from the dais
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Dignitaries seeking blessings
Centre view of Satsang Pandal
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Traditional devotional song
Traditional devotional song
Traditional devotional song
Traditional devotional song
Devotees seeking blessings
Stage Secretary
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Section of audience
Section of audience
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
Blessings from the dais
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
The most blissful moment
The most blissful moment
The most blissful moment
Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Blessings from the dais
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Section of audience
Section of audience
Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotee expresses her views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
 • Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on the dais
 • Blessings from the dais
 • Blessings from the dais
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Dignitaries seeking blessings
 • Centre view of Satsang Pandal
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Traditional devotional song
 • Traditional devotional song
 • Traditional devotional song
 • Traditional devotional song
 • Devotees seeking blessings
 • Stage Secretary
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
 • Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
 • Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
 • Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
 • Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
 • Devotional song by Savita and Saathi from Ghatkopar MH
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
 • Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
 • Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
 • Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
 • Madhav Phonde from Badlapur MH, expresses his views
 • Blessings from the dais
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • The most blissful moment
 • Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
 • Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
 • Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
 • Devotional song by Rammilan and Saathi from Goregaon MH
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotional song by Kavita and Saathi from Navi Mumbai MH
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Blessings from the dais
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
 • Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
 • Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
 • Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
 • Devotional song by Rajesh Rana and Saathi from Baliya UP
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
 • Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
 • Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
 • Vivek Singh from Narul MH, expresses his views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotee expresses her views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings