52nd State-level Nirankari Sant Samagam, MH, Mumbai: January 25-27, 2019

First Part of First Day Samagam

Mumbai, MH: January 25, 2019

Arrival of devotees
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Sewa Dal on duty
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Sewa Dal on duty
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Sewa Dal on duty
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Arrival of devotees
Rangoli by Sewa Dal volunteers
Rangoli by Sewa Dal volunteers
Rangoli by Sewa Dal volunteers
Rangoli by Sewa Dal volunteers
Rangoli by Sewa Dal volunteers
Rangoli
Final touch
Final touch
Final touch
Final touch
Final touch
Final touch
Samgam Gate
Samgam Gate
Samgam Gate
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Sewa Dal on duty
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Sewa Dal on duty
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Sewa Dal on duty
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Arrival of devotees
 • Rangoli by Sewa Dal volunteers
 • Rangoli by Sewa Dal volunteers
 • Rangoli by Sewa Dal volunteers
 • Rangoli by Sewa Dal volunteers
 • Rangoli by Sewa Dal volunteers
 • Rangoli
 • Final touch
 • Final touch
 • Final touch
 • Final touch
 • Final touch
 • Final touch
 • Samgam Gate
 • Samgam Gate
 • Samgam Gate