Nirankari Youth Symposium, Sydney -2019: Second Part of Second Day

Nirankari Youth Symposium, Sydney: March 08-10, 2019

Second Part of Second Day: March 09, 2019

Blessings
Section of participants
Section of participants
Section of participants
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
An action song by young devotees
Section of participants
Section of participants
Section of participants
A skit from Mythology
A skit from Mythology
A skit from Mythology
A skit from Mythology
A skit from Mythology
A skit from Mythology
Skit by young devotees
Skit by young devotees
Skit by young devotees
Skit by young devotees
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
Panel discussion
Panel discussion
Panel discussion
Panel discussion
Panel discussion
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Mime skit on Love
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Devotee expresses his views
Devotee expresses his views
A skit on Air
A skit on Air
A skit on Air
A skit on Air
A skit on Air
A skit on Air
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Discussion on Sound
Blessings
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
A skit by young devotees
Rev Ramit Ji expresses his views
Rev Ramit Ji expresses his views
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Section of participants
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • An action song by young devotees
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • A skit from Mythology
 • A skit from Mythology
 • A skit from Mythology
 • A skit from Mythology
 • A skit from Mythology
 • A skit from Mythology
 • Skit by young devotees
 • Skit by young devotees
 • Skit by young devotees
 • Skit by young devotees
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • Panel discussion
 • Panel discussion
 • Panel discussion
 • Panel discussion
 • Panel discussion
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Mime skit on Love
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Devotee expresses his views
 • Devotee expresses his views
 • A skit on Air
 • A skit on Air
 • A skit on Air
 • A skit on Air
 • A skit on Air
 • A skit on Air
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Discussion on Sound
 • Blessings
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • A skit by young devotees
 • Rev Ramit Ji expresses his views
 • Rev Ramit Ji expresses his views
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Section of participants
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji