Salvation Tour by Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj

Rani Ka Bagh, Amritsar, PB: September 10, 2019

Namaskar at Rani Ka Bagh Satsang Bhawan, Amritsar
Namaskar at Rani Ka Bagh Satsang Bhawan, Amritsar
Devotees presented a devotional song
Devotees presented a devotional song
Devotees presented a devotional song
A view of Sadh Sangat
A view of Sadh Sangat
A view of Sadh Sangat
 • Namaskar at Rani Ka Bagh Satsang Bhawan, Amritsar
 • Namaskar at Rani Ka Bagh Satsang Bhawan, Amritsar
 • Devotees presented a devotional song
 • Devotees presented a devotional song
 • Devotees presented a devotional song
 • A view of Sadh Sangat
 • A view of Sadh Sangat
 • A view of Sadh Sangat
 • Taragarh, PB: September 10, 2019

  Welcome
  Welcome
  Publications stall at Bhawan
 • Welcome
 • Welcome
 • Publications stall at Bhawan
 • Bhariwal, PB: September 10, 2019

  Her Holiness Inauguration of Bhariwal Bhawan
  Her Holiness’s Arrival in Satsang Bhawan
  Her Holiness’s Arrival in Satsang Bhawan
  Satguru Mata Ji blessing the congregation
  Satguru Mata Ji blessing the congregation
  A view of Namaskar
  A view of Namaskar
  A view of Namaskar
 • Her Holiness Inauguration of Bhariwal Bhawan
 • Her Holiness’s Arrival in Satsang Bhawan
 • Her Holiness’s Arrival in Satsang Bhawan
 • Satguru Mata Ji blessing the congregation
 • Satguru Mata Ji blessing the congregation
 • A view of Namaskar
 • A view of Namaskar
 • A view of Namaskar
 • Dhariwal, PB: September 10, 2019

  View of Sant Nirankari Satsang Bhawan
  Satguru Mata Ji blessing the Sadh Sangat
  Satguru Mata Ji blessing the Sadh Sangat
  Devotee seeking blessings
  A view of Namaskar
 • View of Sant Nirankari Satsang Bhawan
 • Satguru Mata Ji blessing the Sadh Sangat
 • Satguru Mata Ji blessing the Sadh Sangat
 • Devotee seeking blessings
 • A view of Namaskar
 • Gurdaspur, PB: September 10, 2019

  Arrival at Satsang Bhawan
  Arrival at Satsang Bhawan
  Arrival at Satsang Bhawan
  Inauguration of Newly constructed Satsang Bhawan
  Inauguration of Newly constructed Satsang Bhawan
  Arrival at Satsang Hall
  A view of Namaskar
  Bal Sangat presented a group song
  Bal Sangat presented a group song
  Her Holiness blessing the devotees
  A view of Sadh Sangat
  A view of Sadh Sangat
 • Arrival at Satsang Bhawan
 • Arrival at Satsang Bhawan
 • Arrival at Satsang Bhawan
 • Inauguration of Newly constructed Satsang Bhawan
 • Inauguration of Newly constructed Satsang Bhawan
 • Arrival at Satsang Hall
 • A view of Namaskar
 • Bal Sangat presented a group song
 • Bal Sangat presented a group song
 • Her Holiness blessing the devotees
 • A view of Sadh Sangat
 • A view of Sadh Sangat
 • Kotlee Munglan, PB: September 10, 2019

  Satguru Mata Ji inaugurating the Satsang Bhawan
  HH Welcome
  Her Holiness blessing the devotees
  A view of Namaskar
 • Satguru Mata Ji inaugurating the Satsang Bhawan
 • HH Welcome
 • Her Holiness blessing the devotees
 • A view of Namaskar
 • Najojak, PB: September 10, 2019

  HH arrival at Satsang Bhawan
  Satguru Mata ji blessing the congregation
  Satguru Mata ji blessing the congregation
  View of congregation
  Devotees presenting a welcome song
  Child devotee presenting a devotional song
 • HH arrival at Satsang Bhawan
 • Satguru Mata ji blessing the congregation
 • Satguru Mata ji blessing the congregation
 • View of congregation
 • Devotees presenting a welcome song
 • Child devotee presenting a devotional song
 • Dina Nagar, PB: September 10, 2019

  View of Sant Nirankari Satsang Bhawan
  Arrival of HH
  Her Holiness blessing the congregation
  View of Namaskar
  View of Namaskar
 • View of Sant Nirankari Satsang Bhawan
 • Arrival of HH
 • Her Holiness blessing the congregation
 • View of Namaskar
 • View of Namaskar
 • Pathankot, PB: September 10, 2019

  A warm welcome by child devotees
  Her Holiness on the sacred dais
  Devotees presenting a devotion song
  Devotees presenting a devotion song
  A view of Namaskar
  A view of Namaskar
  A view of Namaskar
 • A warm welcome by child devotees
 • Her Holiness on the sacred dais
 • Devotees presenting a devotion song
 • Devotees presenting a devotion song
 • A view of Namaskar
 • A view of Namaskar
 • A view of Namaskar