43rd State-level Nirankari Sant Samagam, Uttar Pradesh, Varanasi: March 10-11, 2018

Second Part of Sewa Dal Rally

Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj
Section of audience
Section of audience
Section of audience
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
Section of audience
Section of audience
Section of audience
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
An item by Sewa Dal volunteers
Blessings from the dais
Section of audience
Section of audience
Section of audience
An Activities by Mahila Sewa Dal
An Activities by Mahila Sewa Dal
An Activities by Mahila Sewa Dal
An Activities by Mahila Sewa Dal
An Activities by Mahila Sewa Dal
An Activities by Mahila Sewa Dal
Blessings from the dais
Blessings from the dais
A game by Sewa Dal Volunteers
A game by Sewa Dal Volunteers
A game by Sewa Dal Volunteers
A game by Sewa Dal Volunteers
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
Section of audience
Section of audience
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
A game by Mehila Sewa Dal
Blessings from the dais
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam
Satguru Pranam
Satguru Pranam
Satguru Pranam
Blessings from the dais
Member Incharge, V.D. Nagpal from Delhi
Member Incharge, V.D. Nagpal from Delhi
Member Incharge, V.D. Nagpal from Delhi
Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
Section of audience
Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Loving farewell
 • Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • An item by Sewa Dal volunteers
 • Blessings from the dais
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • An Activities by Mahila Sewa Dal
 • An Activities by Mahila Sewa Dal
 • An Activities by Mahila Sewa Dal
 • An Activities by Mahila Sewa Dal
 • An Activities by Mahila Sewa Dal
 • An Activities by Mahila Sewa Dal
 • Blessings from the dais
 • Blessings from the dais
 • A game by Sewa Dal Volunteers
 • A game by Sewa Dal Volunteers
 • A game by Sewa Dal Volunteers
 • A game by Sewa Dal Volunteers
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • Section of audience
 • Section of audience
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • A game by Mehila Sewa Dal
 • Blessings from the dais
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam
 • Satguru Pranam
 • Satguru Pranam
 • Satguru Pranam
 • Blessings from the dais
 • Member Incharge, V.D. Nagpal from Delhi
 • Member Incharge, V.D. Nagpal from Delhi
 • Member Incharge, V.D. Nagpal from Delhi
 • Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
 • Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
 • Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
 • Blessings by Her Holiness Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Loving farewell