43rd State-level Nirankari Sant Samagam, Uttar Pradesh, Varanasi: March 10-11, 2018

Guru Vandana Programme

Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
Blessings from dais
Stage Secretary, Ashok Shauq from Delhi
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Guru Vandana song
Section of audience
Section of audience
Section of audience
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Section of audience
Section of audience
Section of audience
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotional song
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Sumiran Dhuni
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
 • Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
 • Blessings from dais
 • Stage Secretary, Ashok Shauq from Delhi
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Guru Vandana song
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotional song
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Sumiran Dhuni
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell