51st State-level Nirankari Sant Samagam, Maharashtra, Mumbai: January 27-29, 2018

Third Part of Sewa Dal Rally: January 27-29, 2018

Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the Dais
Blessings from the dais
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
A skit by Sewa Dal volunteers
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
A play on Sewa Dal activities
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
Physical act by Sewa Dal Volunteers
View of Sewa Dal Rally
View of Sewa Dal Rally
View of Sewa Dal Rally
View of Sewa Dal Rally
View of Sewa Dal Rally
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Sewa Dal Marching Geet
Stage Secretary
Stage Secretary
Stage Secretary
Stage Secretary
Stage Secretary
Stage Secretary
Stage Secretary
V.D. Nagpal, Member Incharge, Sant Nirankari Sewa Dal seeking blessings
V.D. Nagpal, Member Incharge, Sant Nirankari Sewa Dal seeking blessings
V.D. Nagpal, Member Incharge, Sant Nirankari Sewa Dal seeking blessings
Satguru Pranam
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
Satguru Pranam by Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
Satguru Pranam by Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
Loving farewell
Loving farewell
 • Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the Dais
 • Blessings from the dais
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • A skit by Sewa Dal volunteers
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • A play on Sewa Dal activities
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • Physical act by Sewa Dal Volunteers
 • View of Sewa Dal Rally
 • View of Sewa Dal Rally
 • View of Sewa Dal Rally
 • View of Sewa Dal Rally
 • View of Sewa Dal Rally
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Sewa Dal Marching Geet
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • V.D. Nagpal, Member Incharge, Sant Nirankari Sewa Dal seeking blessings
 • V.D. Nagpal, Member Incharge, Sant Nirankari Sewa Dal seeking blessings
 • V.D. Nagpal, Member Incharge, Sant Nirankari Sewa Dal seeking blessings
 • Satguru Pranam
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam and March Past by Sewa Dal Volunteers
 • Satguru Pranam by Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
 • Satguru Pranam by Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
 • Mukhya Sanchalak Sant Nirankari Sewa Dal
 • Loving farewell
 • Loving farewell