51st State-level Nirankari Sant Samagam, Maharashtra, Mumbai: January 27-29, 2018

First Part of Third Day: January 27-29, 2018

Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
Arrival of Her Holiness on the dais
Arrival of Her Holiness on the dais
Arrival of Her Holiness on the dais
Arrival of Her Holiness on the dais
Arrival of Her Holiness on the dais
Her Holiness Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
Blessings from the dais
Blessings from the dais
Section of audience
Avtar Bani by Sanjana Gaikar and Saathi from Dombivali
Avtar Bani by Sanjana Gaikar and Saathi from Dombivali
Avtar Bani in Tamil Language by V. Kesavan from Chennai, Tamil Nadu
Avtar Bani in Tamil Language by V. Kesavan from Chennai, Tamil Nadu
Local dignitaries seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Jagdish Lokare and Saathi from Mankhurd
Devotional song by Jagdish Lokare and Saathi from Mankhurd
Devotional song by Jagdish Lokare and Saathi from Mankhurd
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Jagan Nath Mhatre from Kalyan, expresses his views
Stage Secretary
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Blessings from the dais
Devotional song by Satish Gawade from Satara
Devotional song by Satish Gawade from Satara
Devotional song by Satish Gawade from Satara
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Balkrishna Mandavkar from Kambharwada, expresses his views
Balkrishna Mandavkar from Kambharwada, expresses his views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Kiran Nassa from Thane, expresses her views
Kiran Nassa from Thane, expresses her views
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Devotional song by Ashish Bhandari and Saathi from Vashi
Devotional song by Ashish Bhandari and Saathi from Vashi
Devotional song by Ashish Bhandari and Saathi from Vashi
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Blessings from the dais
Sanika Sangale from Ahmednagar, expresses her views
Sanika Sangale from Ahmednagar, expresses her views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Konkani devotional song by Ashok Desai and Saathi from Goa
Konkani devotional song by Ashok Desai and Saathi from Goa
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Blessings from the dais
Urmila Shirose from Ulhas Nagar, expresses her views
Urmila Shirose from Ulhas Nagar, expresses her views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Marathi devotional song by Pratik Sawant from Chiploon
Marathi devotional song by Pratik Sawant from Chiploon
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Inderjit Singh Kayath from Haryana, expresses his views
Inderjit Singh Kayath from Haryana, expresses his views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Yogesh Bandgar from Ichalkaranji, expresses his views
Yogesh Bandgar from Ichalkaranji, expresses his views
Yogesh Bandgar from Ichalkaranji, expresses his views
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
Blessings from the dais
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Blessings from the dais
Jairam raut from Aurangabad, expresses his views
Jairam raut from Aurangabad, expresses his views
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Stage Secretary
Stage Secretary
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Sharaddha Chitte from Pune, expresses her views
Sharaddha Chitte from Pune, expresses her views
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Mahesh Raut from Solapur, expresses his views
Mahesh Raut from Solapur, expresses his views
Blessings from the dais
Blessings from the dais
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
Devotees seeking blessings
 • Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
 • Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
 • Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
 • Arrival of Her Holiness in the Samagam Campus
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Arrival of Her Holiness on the dais
 • Her Holiness Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
 • Blessings from the dais
 • Blessings from the dais
 • Section of audience
 • Avtar Bani by Sanjana Gaikar and Saathi from Dombivali
 • Avtar Bani by Sanjana Gaikar and Saathi from Dombivali
 • Avtar Bani in Tamil Language by V. Kesavan from Chennai, Tamil Nadu
 • Avtar Bani in Tamil Language by V. Kesavan from Chennai, Tamil Nadu
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Jagdish Lokare and Saathi from Mankhurd
 • Devotional song by Jagdish Lokare and Saathi from Mankhurd
 • Devotional song by Jagdish Lokare and Saathi from Mankhurd
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
 • Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
 • Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
 • Devotional song by Yuvraj Bhoyar and Saathi from Nagpur
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Jagan Nath Mhatre from Kalyan, expresses his views
 • Stage Secretary
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Blessings from the dais
 • Devotional song by Satish Gawade from Satara
 • Devotional song by Satish Gawade from Satara
 • Devotional song by Satish Gawade from Satara
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Balkrishna Mandavkar from Kambharwada, expresses his views
 • Balkrishna Mandavkar from Kambharwada, expresses his views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
 • Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
 • Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
 • Devotional song by Sharda and Saathi from Lucknow, Uttar Pradesh
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Kiran Nassa from Thane, expresses her views
 • Kiran Nassa from Thane, expresses her views
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Devotional song by Ashish Bhandari and Saathi from Vashi
 • Devotional song by Ashish Bhandari and Saathi from Vashi
 • Devotional song by Ashish Bhandari and Saathi from Vashi
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Blessings from the dais
 • Sanika Sangale from Ahmednagar, expresses her views
 • Sanika Sangale from Ahmednagar, expresses her views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Konkani devotional song by Ashok Desai and Saathi from Goa
 • Konkani devotional song by Ashok Desai and Saathi from Goa
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Blessings from the dais
 • Urmila Shirose from Ulhas Nagar, expresses her views
 • Urmila Shirose from Ulhas Nagar, expresses her views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Marathi devotional song by Pratik Sawant from Chiploon
 • Marathi devotional song by Pratik Sawant from Chiploon
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Inderjit Singh Kayath from Haryana, expresses his views
 • Inderjit Singh Kayath from Haryana, expresses his views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
 • Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
 • Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
 • Punjabi devotional song by Ashish Mata and Saathi from Ahmednagar
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Yogesh Bandgar from Ichalkaranji, expresses his views
 • Yogesh Bandgar from Ichalkaranji, expresses his views
 • Yogesh Bandgar from Ichalkaranji, expresses his views
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
 • Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
 • Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
 • Devotional song by Toshika and Saathi from Warsa
 • Blessings from the dais
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Blessings from the dais
 • Jairam raut from Aurangabad, expresses his views
 • Jairam raut from Aurangabad, expresses his views
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
 • Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
 • Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
 • Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
 • Devotional song by Ankita Sable and Saathi from Kurla
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Stage Secretary
 • Stage Secretary
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Sharaddha Chitte from Pune, expresses her views
 • Sharaddha Chitte from Pune, expresses her views
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Mahesh Raut from Solapur, expresses his views
 • Mahesh Raut from Solapur, expresses his views
 • Blessings from the dais
 • Blessings from the dais
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
 • Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
 • Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
 • Devotional song by Anand Kadam and Saathi from Dadar
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings
 • Devotees seeking blessings