71st Annual Nirankari Sant Samagam: November 24-26, 2018

First Part of Second Day: 71st Annual Nirankari Sant Samagam

Samalkha, HR: November 25, 2018

Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
Namaskar
Namaskar
Namaskar
Namaskar
A view of Samagam Pandal
A view of Samagam Pandal
Devotee rendering his love to Satguru
Avtar Bani Shabad in Punjabi by Satish, DL
Avtar Bani Shabad in Punjabi by Satish, DL
Avtar Bani Shabad in Punjabi by Satish, DL
Hardev Bani Shabad in Hindi by Sonupreet and Sath, Mansa, PB
Hardev Bani Shabad in Hindi by Sonupreet and Sath, Mansa, PB
Pahari Geet by Jagdish Upadhyay, Chamoli, UK
Pahari Geet by Jagdish Upadhyay, Chamoli, UK
A speech in Banjara by Ful Singh Rathod, Yavatmal, MH
A speech in Banjara by Ful Singh Rathod, Yavatmal, MH
Bhojpuri group song by Dinesh Yadav and Sathi, UP
Bhojpuri group song by Dinesh Yadav and Sathi, UP
Bhojpuri group song by Dinesh Yadav and Sathi, UP
Hindi speech by Sanjay Suri, Mohali, PB
Hindi speech by Sanjay Suri, Mohali, PB
Punjabi Geet by Armaan by Bathinda, PB
Punjabi Geet by Armaan by Bathinda, PB
Punjabi Geet by Armaan by Bathinda, PB
Devotee rendering his love to Satguru
Devotees rendering their love to Satguru
Devotees rendering their love to Satguru
Holy glimpses
Holy glimpses
Holy glimpses
Holy glimpses
Holy glimpses
Shivani Chauhan delivered Hindi speech, Gwalior, MP
Shivani Chauhan delivered Hindi speech, Gwalior, MP
Master Ishwar sung a song, Yamuna Nagar, HR
Master Ishwar sung a song, Yamuna Nagar, HR
Punjabi speech by Boota Singh, Kotkapura, PB
Punjabi speech by Boota Singh, Kotkapura, PB
Rajasthan group song by Muskaan & Sathi, Jaipur, RJ
Rajasthan group song by Muskaan & Sathi, Jaipur, RJ
Rajasthan group song by Muskaan & Sathi, Jaipur, RJ
Telugu speech by Vijaya Laxmi, Hyderabad, TS
Telugu speech by Vijaya Laxmi, Hyderabad, TS
Hindi group song by Sant Nirankari Public School, Tilak Nagar, DL
Hindi group song by Sant Nirankari Public School, Tilak Nagar, DL
Hindi group song by Sant Nirankari Public School, Tilak Nagar, DL
English speech by Nitin Malhotra, New York, USA
English speech by Nitin Malhotra, New York, USA
Behan Mithu Gorai delivered Bangla Geet, Panagarh, WB
Behan Mithu Gorai delivered Bangla Geet, Panagarh, WB
Hindi speech by Capt. Mandhir, Dwarka, DL
Hindi speech by Capt. Mandhir, Dwarka, DL
Holy glimpses
Holy glimpses
Holy glimpses
Devotees showering their love towards Satguru
Devotees showering their love towards Satguru
Devotees showering their love towards Satguru
Namaskar
Namaskar
Namaskar
Namaskar
Namaskar
Namaskar
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Arrival of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj on holy dais
 • Namaskar
 • Namaskar
 • Namaskar
 • Namaskar
 • A view of Samagam Pandal
 • A view of Samagam Pandal
 • Devotee rendering his love to Satguru
 • Avtar Bani Shabad in Punjabi by Satish, DL
 • Avtar Bani Shabad in Punjabi by Satish, DL
 • Avtar Bani Shabad in Punjabi by Satish, DL
 • Hardev Bani Shabad in Hindi by Sonupreet and Sath, Mansa, PB
 • Hardev Bani Shabad in Hindi by Sonupreet and Sath, Mansa, PB
 • Pahari Geet by Jagdish Upadhyay, Chamoli, UK
 • Pahari Geet by Jagdish Upadhyay, Chamoli, UK
 • A speech in Banjara by Ful Singh Rathod, Yavatmal, MH
 • A speech in Banjara by Ful Singh Rathod, Yavatmal, MH
 • Bhojpuri group song by Dinesh Yadav and Sathi, UP
 • Bhojpuri group song by Dinesh Yadav and Sathi, UP
 • Bhojpuri group song by Dinesh Yadav and Sathi, UP
 • Hindi speech by Sanjay Suri, Mohali, PB
 • Hindi speech by Sanjay Suri, Mohali, PB
 • Punjabi Geet by Armaan by Bathinda, PB
 • Punjabi Geet by Armaan by Bathinda, PB
 • Punjabi Geet by Armaan by Bathinda, PB
 • Devotee rendering his love to Satguru
 • Devotees rendering their love to Satguru
 • Devotees rendering their love to Satguru
 • Holy glimpses
 • Holy glimpses
 • Holy glimpses
 • Holy glimpses
 • Holy glimpses
 • Shivani Chauhan delivered Hindi speech, Gwalior, MP
 • Shivani Chauhan delivered Hindi speech, Gwalior, MP
 • Master Ishwar sung a song, Yamuna Nagar, HR
 • Master Ishwar sung a song, Yamuna Nagar, HR
 • Punjabi speech by Boota Singh, Kotkapura, PB
 • Punjabi speech by Boota Singh, Kotkapura, PB
 • Rajasthan group song by Muskaan & Sathi, Jaipur, RJ
 • Rajasthan group song by Muskaan & Sathi, Jaipur, RJ
 • Rajasthan group song by Muskaan & Sathi, Jaipur, RJ
 • Telugu speech by Vijaya Laxmi, Hyderabad, TS
 • Telugu speech by Vijaya Laxmi, Hyderabad, TS
 • Hindi group song by Sant Nirankari Public School, Tilak Nagar, DL
 • Hindi group song by Sant Nirankari Public School, Tilak Nagar, DL
 • Hindi group song by Sant Nirankari Public School, Tilak Nagar, DL
 • English speech by Nitin Malhotra, New York, USA
 • English speech by Nitin Malhotra, New York, USA
 • Behan Mithu Gorai delivered Bangla Geet, Panagarh, WB
 • Behan Mithu Gorai delivered Bangla Geet, Panagarh, WB
 • Hindi speech by Capt. Mandhir, Dwarka, DL
 • Hindi speech by Capt. Mandhir, Dwarka, DL
 • Holy glimpses
 • Holy glimpses
 • Holy glimpses
 • Devotees showering their love towards Satguru
 • Devotees showering their love towards Satguru
 • Devotees showering their love towards Satguru
 • Namaskar
 • Namaskar
 • Namaskar
 • Namaskar
 • Namaskar
 • Namaskar