52nd State-level Nirankari Sant Samagam, Maharashtra

Inauguration Voluntary Sewa: Mumbai, December 23, 2018

Arrival of Her Holiness
Arrival of Her Holiness Satguru Mata Sudiksha Ji
Sewa Dal Khetriya Sanchalaks
Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
Welcome
Blessings from the dais
Prarthana
Prarthana
Prarthana
Prarthana
Prarthana
Prarthana
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Loving farewell
 • Arrival of Her Holiness
 • Arrival of Her Holiness Satguru Mata Sudiksha Ji
 • Sewa Dal Khetriya Sanchalaks
 • Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
 • Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
 • Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
 • Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
 • Satguru Mata Ji inaugurated voluntary Sewa for Samagam
 • Welcome
 • Blessings from the dais
 • Prarthana
 • Prarthana
 • Prarthana
 • Prarthana
 • Prarthana
 • Prarthana
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Loving farewell